Als patiëntenvereniging heeft Caleidoscoop de verantwoordelijkheid om een respectvolle, veilige en integere omgeving te bieden voor al haar leden en degenen die met haar in contact komen. Daarom hanteert Caleidoscoop een gedragscode die beschrijft wat we verstaan onder een veilige, prettige en constructieve omgang met elkaar.

Deze gedragscode is van toepassing op alle leden van Caleidoscoop. Sommige punten hebben specifiek betrekking op vrijwilligers en/of bestuursleden: in dat geval benoemen we dat als ‘de organisatie’ of ‘de vrijwilligers/bestuursleden’.

Caleidoscoop streeft naar een veilige en respectvolle omgeving waarin alle leden en andere betrokkenen zich vrij voelen om hun persoonlijke ervaringen en meningen te delen. Het is daarom belangrijk dat we respect tonen voor elkaar en elkaars mening, ook als we het niet met elkaar eens zijn.

Onder respectvolle benadering verstaan we dat iedereen even waardevol is en er mag zijn. We zijn nieuwsgierig naar elkaar, en veroordelen elkaar en onze verschillen niet. We streven er altijd naar om met elkaar te praten, in plaats van over elkaar.

Als leden van Caleidoscoop hebben we allemaal recht op privacy. Het is belangrijk dat we deze privacy respecteren. Tijdens onze activiteiten voor lotgenoten en naasten delen mensen persoonlijke ervaringen en andere gevoelige informatie. We gaan hier zorgvuldig mee om en bespreken dit niet met derden.

Caleidoscoop als organisatie streeft naar zo veel mogelijk openheid en transparantie in haar communicatie. Dit betekent dat we open staan voor feedback en suggesties van leden en dat we deze serieus nemen. Bestuursleden streven naar zo veel mogelijk openheid en transparantie voor wat betreft hun besluiten en hun beweegredenen daarvoor.

Bestuursleden en vrijwilligers van Caleidoscoop handelen integer en transparant. Dit betekent dat we eerlijk en oprecht zijn in onze communicatie en activiteiten. We handelen altijd in het belang van de organisatie en haar doelstellingen. We vermijden of melden belangenverstrengeling en zorgen ervoor dat we geen persoonlijk gewin behalen ten koste van anderen of de organisatie.

Een open en prettige sfeer maken en bewaken we samen en vraagt inzet van ons allemaal: als leden, vrijwilligers en bestuur.

Als organisatie zetten we ons in voor de veiligheid van al haar leden en betrokkenen. Dit betekent dat we geen agressie, geweld, intimidatie, discriminatie, pesten of ander ongepast gedrag tolereren. Dit geldt ook voor veiligheid bij al onze activiteiten waar persoonlijke ervaringen en gevoeligheden gedeeld worden. Het is belangrijk dat we een veilige en vertrouwelijke omgeving kunnen bieden waarin alle deelnemers zich prettig en welkom voelen.

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin (opzettelijk of onopzettelijk) die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt of kan worden ervaren, tolereren we niet.

Als organisatie communiceren we zorgvuldig en respectvol, ook via elektronische media, zoals e-mail en social media. We vermijden het verspreiden van onjuiste informatie en zorgen ervoor dat onze communicatie niet beledigend, discriminerend, pestend of anderszins opzettelijk kwetsend is.

Als leden streven we ook naar zorgvuldige communicatie onderling. Ook wanneer we het oneens zijn met elkaar of een conflict hebben, zijn we verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op hoe we daarover communiceren.

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, bespreken we dat bij voorkeur eerst met de betrokkene(n). Wanneer dit niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, biedt Caleidoscoop ondersteuning en een klachtenregeling.

Mail gerust als je vragen of opmerkingen hebt of iets wilt delen: bestuur@caleidoscoop.nl of voorzitter@caleidoscoop.nl.

Deze gedragscode is vastgesteld tijdens de ledenvergadering op 29 april 2023.