Vereniging Caleidoscoop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via bestuur@caleidoscoop.nl of telefonisch via 033 – 82 00 208. Ons postadres is Stationsplein 26, Unit 3 in Amersfoort.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Als je lid wordt van de vereniging, registreert Caleidoscoop onderstaande persoonsgegevens. Ons externe administratiekantoor (Thier Support in Amersfoort) doet de ledenadmistratie en heeft dus ook toegang tot deze gegevens. Als je je opgeeft voor één van onze activiteiten of de nieuwsbrief, registreren we ook (een deel van) onderstaande gegevens om je te kunnen informeren over de betreffende activiteit(en).

  • Voor- en achternaam
  • Woon- en/ of postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (lidmaatschap gaat via automatische incasso)

Waar gebruiken we deze gegevens voor?

  • Het afhandelen van de jaarlijkse contributie
  • Verzenden van de Caleidokrant, uitnodigingen en ander verenigingsnieuws
  • Om contact met je te kunnen zoeken via e-mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Website & cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies (cookies geplaatst door derden). Voor analyse van de bezoekersstromen maken we gebruik van Google Analytics. We gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om in algemene zin onze website te verbeteren en een indruk te krijgen hoe de website functioneert en hoe we als vereniging gevonden worden, maar deze data zijn niet te herleiden tot een persoon. We hebben de opties om een diepte-analyse van bezoekers bij te houden, zo veel mogelijk uitgeschakeld. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Google bewaart buiten de aangepaste instellingen. De bewaartermijn voor cookies van Google Analytics: 2 jaar.

Caleidoscoop is niet verantwoordelijk voor de inhoud en diensten van externe partijen die zij noemt op haar website en/of waar ze op andere manieren naar verwijst.

Registratie voor het ledenplatform

Toegang tot het ledenplatform is voorbehouden aan verenigingsleden van Caleidoscoop.

Wanneer je je aanmeldt als lid en de contributie hebt voldaan, krijg je een aanmeldlink toegestuurd van het administratiekantoor. Het account op de website is gekoppeld aan het mailadres waarmee je bij ons bekend bent, zodat we kunnen verifiëren of alleen verenigingsleden toegang hebben.

Wanneer je lidmaatschap beëindigd is, wordt je account verwijderd. Websitebeheerders en -moderators hebben zicht op je naam, mailadres en ip-adres(sen). Het administratiekantoor is aanspreekpunt voor alle lidmaatschapsgegevens.

Leden kunnen per privé-bericht (pb) één-op-één met elkaar communiceren. Hun mailadres is daarbij niet zichtbaar voor anderen. Caleidoscoop is niet verantwoordelijk voor contactgegevens die leden zelf delen op het ledenplatform of per privé-bericht. Indien gewenst, kan een lid de pb-functie zelf uitschakelen. Bij gebruik van het ledenplatform stem je in met de voorwaarden voor gebruik.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caleidoscoop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Caleidoscoop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijn van jouw persoonsgegevens: 18 maanden na beëindiging van je lidmaatschap.

Wie hebben toegang tot je gegevens?

Caleidoscoop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (zoals het administratiekantoor) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caleidoscoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caleidoscoop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@caleidoscoop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Na afhandeling van je verzoek zullen we de mail met de kopie van je identeitsbewijs vernietigen.

Hebben we in jouw optiek onzorgvuldig gehandeld met betrekking tot je privacy? We horen dat graag van je via bestuur@caleidoscoop.nl. Als het via het bestuur niet bevredigend wordt opgelost, kun je je tevens tot de klachtencommissie wenden. Tot slot heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caleidoscoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@caleidoscoop.nl.