In het overleg ‘Belangenbehartiging dissociatieve stoornissen’ van Caleidoscoop is op 1 juli 2020 afgesproken dat er een kennisagenda gaat worden opgesteld die inzichtelijk maakt waar het kennishiaat vanuit cliëntperspectief ligt. Deze kennisagenda kan vervolgens richting geven aan gesprekken die de komende tijd gevoerd gaan worden rondom zorgstandaard- en richtlijnontwikkeling, zorgadviezen van Zorgverzekeraars Nederland, MIND en belangenbehartiging richting andere partijen die actief zijn in het zorglandschap voor mensen met (ernstige) dissociatieve stoornissen. Daarnaast wordt de kennisagenda opgesteld om mogelijk toekomstige onderzoek te stimuleren en voeden met de vragen en wensen die leven bij cliënten met deze problematiek.

In 2017 heeft reeds een uitgebreide achterbanraadpleging plaatsgevonden namens Caleidoscoop voor input bij de zorgstandaardontwikkeling Dissociatieve Stoornissen. Deze inventarisatie heeft ook voor deze kennisagenda input opgeleverd wat betreft de beleefde standard of care in Nederland voor mensen met dissociatieve stoornissen. In de zomer van 2020 is via de Caleidokrant opnieuw een oproep uitgegaan naar alle leden om input voor deze kennisagenda. Ondanks dat de respons uitbleef, is er voor gekozen om de huidige kennisagenda te publiceren. Mede dankzij inhoudelijke aanscherpingen van enkele vrijwilligers van Caleidoscoop is de huidige versie tot stand gekomen.