Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft aan leden van Caleidoscoop de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over het functioneren van een onderdeel van Caleidoscoop. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen, of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.

Wil je (nog) geen officiële klacht indienen, maar heb je wel een vervelende ervaring gehad of ben je het ergens niet mee eens?

We horen heel graag van je. Je kunt terecht bij het bestuur (bestuur@caleidoscoop.nl), de voorzitter (voorzitter@caleidoscoop.nl) of je kunt je ervaring delen via deze pagina. Bij dit formulier kun je anoniem blijven als je dat wilt, al vinden we het heel fijn als we je te woord mogen staan. Dan kunnen we je ervaring of klacht zo goed mogelijk begrijpen en (als je dat wilt) kijken naar een passende oplossing.

Werkwijze klachtenprocedure

De klachtenprocedure is in principe een schriftelijke procedure. Hoor en wederhoor, een belangrijk beginsel in juridische procedures, vindt schriftelijk plaats. Alleen in die gevallen waarin de commissie dit noodzakelijk acht, zullen beide partijen mondeling worden gehoord.

De Klachtencommissie bekijkt eerst of een klacht ontvankelijk is, d.w.z. of zij de klacht in behandeling mogen en kunnen nemen. Als een klacht ontvankelijk is, wordt de klager hierover geïnformeerd.

Vervolgens zal gevraagd worden om de klacht schriftelijk toe te lichten en waar mogelijk te voorzien van ondersteunende documentatie. De Klachtencommissie zal dit ook vragen aan degene tegen wie de klacht is gericht. De Klachtencommissie zal zich vervolgens in een besloten zitting buigen over de klacht. Na zorgvuldige afweging van alle beschikbare informatie zal de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaard worden. De Klachtencommissie kan daarnaast ook aanbevelingen doen om de dienstverlening van Caleidoscoop te verbeteren. Het kan ook zijn dat de Klachtencommissie een voorstel doet om tot een definitieve afwikkeling van het geschil te komen.

Beide partijen zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak van de Klachtencommissie. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Indien de klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard, dient het bestuur binnen redelijke termijn te berichten welk gevolg hij zal geven aan de uitspraak. Van belang is echter dat de uitspraak juridisch de vorm heeft van een niet-bindend advies. Dit wil zeggen dat het oordeel van de Klachtencommissie geen juridisch afdwingbaar gevolg heeft. Meestal conformeert een bestuur zich echter aan de uitspraak en de gegeven adviezen. Als een bestuur toch afwijkt van het advies, zal dit schriftelijk worden beargumenteerd.

Contact

klachtencommissie@caleidoscoop.nl

Klachtenreglement

klachtenregelement (formaat PDF / 183 KB)